Helsingin Lastentarhanopettajat Ry

6

keskuuta

Varhaiskasvatuksen #opehommia

Kaisa Viitanen

Puheenjohtajamme Kirsi Sutton kirjoitti marraskuussa blogissaan otsikolla Kenen vasu, kenen vastuu? Jatkan kirjoituksessani samasta aiheesta ja etenkin lapsen varhaiskasvatussuunnitelmasta. Lapsen vasu tuntuu olevan tämän hetken kuuma peruna. Nyt uuden murroksessa, voimme viimeinkin luopua, kaikki tekee kaikkea -ajattelusta ja antaa jokaiselle oikeuden tehdä sitä työtehtävää, mikä heille kuuluu. Meillä lastentarhanopettajilla on koulutuksen kautta pätevyys ja etenkin lain mukaan myös pedagoginen vastuu tehdä lasten vasut. Katsotaan tätä asiaa tutusta suunnittelu-, toteutus- ja arviointi- sekä tavoitteen näkökulmasta.

Suunnittelu

Me lastentarhanopettajat pystymme siihen, että pidämme oman ryhmämme lapsen vasut samalla tavalla kuin esiopettajat ovat jo kauan pitäneet lapsen esiopetuskeskusteluja. Aina tulee yllätyksiä, mutta meillä on taito ennakoida tulevaa. Heti kauden alussa suunnittelemme tulevaa kautta, teemme toimintasuunnitelmia ja vuosiympyröitä. Suunnitelmiin kirjataan, koska aloitetaan vasu-keskustelut vanhempien kanssa, kenestä lapsesta aloitetaan ja milloin käymme oman tiiminpalaverissa lasten asioita läpi. Yhdessä tiimin kanssa mietitään mihin asioihin kiinnitetään huomiota, kun havainnoidaan ja keskustellaan esimerkiksi siitä, onko jokaisella oma vastuulapsi havainnoitavana. Vanha sanonta hyvin suunniteltu on puoliksi tehty pätee varmasti myös tähän. Hallittua kaaosta on helpompi hoitaa, kun tietää mistä lähtee joustamaan. Tämä tarkoittaa parhaimmillaan jatkuvaa vuorovaikutusta kasvattajatiimissä, reflektointia omasta lapsiryhmästä sekä tutustumista lasten aikaisempiin vasuihin.

Yhdistys on useissa kannanotossa, kirjoituksissa ja keskusteluissa tuonut esiin, että jokaisessa päiväkodissa tulisi varata riittävästi aikaa pedagogiselle kehittämiselle eli toiminnan suunnitteluun, arviointiin sekä vanhempien ja muiden yhteistyötahojen kanssa tehtävään yhteistyöhön. Toiveena onkin, että Helsingissä huomioidaan tuleva uudistus ja toimintakulttuurin muutos, siten että varmistetaan lastentarhanopettajille asianmukainen ajankäyttö. Tätä ei voi tehdä yksin vaan mukaan isoon muutokseen tarvitaan lastentarhanopettajat, päiväkotien johtajat sekä muu kasvatushenkilökunta ja tietysti päättävät tahot.

Toteutus

Vanhempien kanssa tulee päästä dialogiseen keskusteluun, johon me lastentarhanopettajat tuomme pedagogisen näkökulman ja koko kasvattajatiimin näkemykset. Lapsen vasu on pedagoginen asiakirja. Perusteista nousee esiin, että lapsen vasun tarkoituksena on antaa laadukkaalle varhaiskasvatukselle tavoitteita ja tietyt raamit, joiden puitteissa toimitaan. Meillä lastentarhanopettajilla on valtava tietotaito lapsen kehityksestä ja opetuksesta ja meiltä löytyy innovatiivisuutta ratkaista erilaisia tilanteita. Raamit ovat kuitenkin tervetulleita, jotta varhaiskasvatukseen saadaan yhtenäisyyttä ja tasalaatuisuutta ympäri Suomen.

Arviointi

Toiminta on päiväkodissa suunnitelmallista ja tavoitteellista. Parhaimmillaan muokkaamme etukäteen laatimiamme tavoitteita, johon lisäämme lapsen vasuista nousevat asiat, jolloin saamme tavoitteet ryhmän toiminnalle. Tällä tavalla voimme taata laadukkaan varhaiskasvatuksen ja ymmärrämme syvällisemmin pedagogisen ja lapsilähtöisen toiminnan merkityksen. Lapsen vasu- keskustelussa esiin nousevat asiat ovat tavoitteita ryhmän toiminnalle, ei yksittäiselle lapselle. Miten muokkaamme toimintaa keskustelujen jälkeen, että se tukee lapsen ja koko lapsiryhmän kokonaisvaltaista kasvua, unohtamatta lasten osallisuutta, on mielestäni koko lapsen varhaiskasvatuskeskustelun ydin.

Tavoite

Meillä lastentarhanopettajilla on pedagoginen osaaminen ja vastaamme lapsiryhmämme ja koko päiväkodin laadukkaasta varhaiskasvatuksesta yhdessä johtajan ja muun kasvatushenkilökunnan kanssa. Haastankin etenkin Helsingin kaupungin ja yksityiset, mutta myös muut kaupungit olemaan rohkeita. Antakaa lastentarhanopettajille vastuu pitää kaikki lasten varhaiskasvatuskeskustelut, koska laki niin vaatii, ja koska se kuuluu meidän työtehtäviimme.

Ihanaa kesää kaikille!

Lähteet:

Lastentarha 1/17

Nyt on pedagogiikan aika! - LTOL